Finance – SMM

Finance

Modul zbira vse relevantne podatke za računovodske funkcije v podjetju. Omogoča načrtovanje, evidentiranje in analizo računovodskih podatkov.

Finance

Pregled modula Finance:

  • Zbira vse relevantne podatke za računovodske funkcije v podjetju,
  • planiranje, evidentiranje in analiza računovodskih podatkov,
  • integrirano z delom ostalih modulov, tako da se vsi nalogi (delovni, potni), predračuni, računi, terjatve, ipd., beležijo v realnem času,
  • funkcije modula finance dosegljive tudi v ostalih podmodulih,
  • kontroling – nudi stalen nadzor nad določenimi deli poslovanja.

Delo modula Finance se prepleta z delom modulov Trženje in Lastne investicije. Tako smo dosegli, da se vsi nalogi (delovni, potni), predračuni, računi, terjatve ipd., v realnem času beležijo v ustreznih računovodskih knjigah in listinah. Modul vključuje tudi t.i. kontroling, ki zagotavlja celovito podporo pri pripravi informacij za različne nivoje poslovodstva in podjetja.

Finance

Modul vsebuje:

  • Računovodske knjige in listine: glavna knjiga, saldakonti kupcev in dobaviteljev, osnovna sredstva, posebne knjige, analitika in računovodski informacijski sistem.
  • Stroškovno knjigovodstvo: vključuje podmodule za računovodstvo stroškovnih mest, interne naloge in procesno stroškovno računovodstvo. Posamezne komponente je možno dokupovati in vpeljevati po korakih.
  • Računovodstvo stroškovnih nosilcev (Product Cost Controling)
Finance