Razvoj – SMM

Razvoj

Modul Razvoj je sodoben PDM (Physical Data Model) sistem, ki nudi vse funkcije, potrebne za logistiko konstrukcijskega procesa. Ob tem omogoča nadzor financ trenutnega projekta ter kvalitete konstrukcijskega procesa in poslovne analize.

Razvoj

L’MIS je nadgradnja ostalih PDM sistemov, ki so komercialno dostopni na tržišču, saj ponuja občutno širši nabor funkcij, ki so povezljive z drugimi moduli. Tako ob klasičnih funkcijah PDM sistemov ponuja zagotavljanje kakovosti tudi v konstrukcijskem procesu ter povezavo z moduloma Finance in Kadrovska analiza. Tako omogoča točno analizo potrebnega vložka (stroški, delovne ure, …) in tako določa učinkovitost konstrukcijskega procesa.

Pregled funkcij modula Razvoj:

 • Sodoben PDM sistem, ki nudi vse funkcije za logistiko konstrukcijskega procesa,
 • priprava novega projekta – konstrukcije in iskanje ter vključevanje obstoječih podsklopov in elementov, pregled katalogov,
 • klasifikacija elementov glede na: način pridobitve, funkcijo, prioriteto uporabe,
 • neposredna integracija CAD programov ali pa avtonomno delo s CAD programom in naknadna uskladitev stanja z informacijskim sistemom,
 • priprava kosovnic ter sortiranje, filtriranje in grupiranje elementov,
 • naročanje in spremljanje dobav,
 • upravljanje dokumentov,
 • celovit nadzor kakovosti.

Programski modul Razvoj dopušča dva načina konstruiranja:

  • Top-down je način, kjer začnemo načrtovati v modulu Razvoj. Najprej pripravimo osnovno strukturo projekta (konstrukcije). Določimo projektni direktorij in kreiramo glavne podsklope. Vitalne elemente in elemente z dolgimi dobavnimi roki je možno naročati vnaprej.
Ravoj
  • Bottom-up je način, kjer začnemo načrtovati neposredno v CAD programu in strukturo projekta (konstrukcijo) naknadno prenesemo v modul Razvoj. V okviru priprave nove strukture lahko iščemo elemente in podsklope, ki so že bili izdelani v predhodnih projektih. Najdene elemente in podsklope prenesemo v nov projekt in jih po potrebi prilagodimo.
Ravoj

Ne glede na izbran način konstruiranja je mogoče sproti nadzorovati realizacijo projekta in pripravljati naročila kupljenih standardnih elementov pri poddobaviteljih oziroma kooperantih. Modul vsebuje vse potrebne funkcije za klasifikacijo gradnikov, njihovo iskanje in ponovno uporabo, to pa posredno zagotavlja upravljanje z znanjem.

Komunikacija med osebami, ki so neposredno (konstrukterji, vodje projekta) in posredno (tehnologi, ekonomisti, skladiščni delavci, menedžerji, ipd) vključene v konstrukcijski proces, je hitra in neposredna. Tako dosežemo večjo delovno učinkovitost ter hitrejšo in bolj natančno realizacijo ideje. Posledično se, ob vključenosti in angažiranosti sodelujočih, napake in neskladnosti zmanjšajo na minimum. Nekonsistentnost pri uporabi podatkov smo izločili, saj se v vseh stopnjah procesa uporabljajo ažurni podatki iz skupne podatkovne baze. To je pogoj za koncept simultanega inženiringa (Concurrent Engeneering).

Ravoj

Vsi našteti ukrepi preprečujejo napake, zmanjšujejo stroške za izvedbo projekta ter omogočajo ažuren, celovit in natančen nadzor financ in kakovosti.Poleg klasičnih funkcij PDM sistemov, modul Razvoj vključuje tudi funkcije ERP sistemov. Omogoča delo neodvisno od podatkovne baze – PDM sistema – in naknadno uskladitev stanja (za delo doma ali ob nenadni prekinitvi povezave s strežnikom). Modul je poljubno prilagodljiv specifičnim zahtevam posameznega podjetja. V osnovi je sistem podprt s podatkovno bazo SQL Server, vendar je možno delovanje tudi z drugimi strežniki relacijskih podatkovnih baz.Delovanje modula Razvoj je neločljivo povezano z moduloma Kadrovska evidenca in Trženje (nadgradnja teh modulov, brez njiju ne more delovati). Za celovito podporo poslovanja podjetja so potrebni še moduli Finance in računovodstvo, Skladišče ter Osnovna sredstva in oprema.